Specjalizacje

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu
różnych dziedzin prawa, a w szczególności z zakresu:

1) Prawa spółek handlowych:

 • bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców, doradztwo korporacyjne i inwestycyjne,
 • opracowywanie dokumentów założycielskich, rejestracja spółek prawa handlowego (spółki osobowe i kapitałowe) i zmian wymaganych przepisami prawa w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • sporządzanie uchwał organów spółek, regulaminów, procedur oraz innych,
 • obsługa prawna przekształceń, łączenia i likwidacji podmiotów gospodarczych;

2) prawa cywilnego:

 • doradztwo w zakresie umów, zawieranie i rozwiązywanie umów, opiniowanie umów i innych aktów prawnych oraz czynności faktycznych i prawnych podejmowanych przez osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, uczestnictwo w prowadzonych rokowaniach i negocjacjach,
 • odpowiedzialność kontraktowa stron umowy;

3) prawa pracy i ubezpieczeń społecznych:

 • doradztwo w zakresie stosunku pracy i poza pracowniczych form zatrudnienia,
 • sporządzanie i opiniowanie umów o pracę, pracowniczych kontraktów menedżerskich, wypowiedzeń i porozumień zmieniających umowy o pracę, umów o zakazie konkurencji,
 • doradztwo w zakresie zwolnień grupowych;

4) prawa bankowego:

 • doradztwo dla podmiotów z sektora bankowego, w szczególności w zakresie produktów bankowych, zabezpieczeń transakcji i tworzenia ogólnych warunków umów,
 • reprezentowanie w sporach sądowych i przed organami administracji publicznej; konsultacji;

5) prawa zamówień publicznych:

 • sporządzanie i opiniowanie dokumentacji przetargowej,
 • sporządzanie środków odwoławczych,
 • pomoc w rozwiązywaniu sporów z zamawiającym i wykonawcami realizującymi zamówienie,
 • reprezentowanie w procedurach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą, Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych, sądami powszechnymi i innymi organami związanymi z procesem udzielenia zamówienia publicznego;

6) prawa budowlanego i obsługi procesów inwestycyjnych oraz nabywania nieruchomości:

 • obsługa prawna procesów inwestycyjnych w budownictwie,
 • doradztwo w zakresie przygotowania, organizowania i realizacji projektów inwestycyjnych,
 • doradztwo w zakresie obrotu nieruchomości i badanie stanów prawnych nieruchomości,
 • negocjowanie i opiniowanie umów o roboty budowlane;

7) postępowania sądowego, egzekucyjnego i administracyjnego:

 • udzielanie informacji w zakresie zasad obowiązujących na każdym etapie postępowania sądowego, administracyjnego i egzekucyjnego,
 • analiza sytuacji prawnej Klienta i wybór najskuteczniejszej metody obrony praw Klienta,
 • sporządzanie pism na każdym etapie postępowania prowadzonego przed sądem powszechnym, Sądem Najwyższym, sądem administracyjnym, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym, organem administracji publicznej i Komornikiem Sądowym,
 • profesjonalna reprezentacja na każdym etapie postępowania;

8) prawa ochrony konkurencji i konsumentów:

 • doradztwo prawne w sprawach z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji,
 • badanie zgodności dokumentacji, w tym umów handlowych z prawem konkurencji (analiza umów ramowych, dystrybucyjnych, umów współpracy, a także dokumentów wewnętrznych pod kątem zarzutów narzucania uciążliwych warunków umów, porozumień, karteli cenowych i innych deliktów antymonopolowych),
 • reprezentacja Klientów w postępowaniach przed organami ochrony konkurencji.

Kontakt

Możesz skontaktować się z nami, korzystajac z poniższego formularza. Aby przesłać nam wiadomość, wypełnij wszystkie pola i zatwierdź przyciskiem “wyślij wiadomość”.

Kancelaria Radców Prawnych s.c.
J. Rudzińska P. Piątkowski S. Jankiewicz

ul. Czarnieckiego 14A m. 4
87-100 Toruń

Telefon kom. (1): 570688888

Telefon kom. (2): 698312702

E-mail: kancelaria@kancelaria-radcy.pl